2017-08-26

Gerlinger Imre, Szanyi István, Lujber László, Tóth Tamás: Fülészeti mozaikok

Bevezetés

A fülsebészeti tréning egy hosszadalmas, fáradtságos és komoly energiabefektetést igénylõ folyamat mind az oktató szerepét betöltõ tapasztalt klinikus mind pedig a sebészpalánta részérõl. Napjainkban a korszerû mûszerpark, az audiovizuális háttér miatt a mûtéttechnika megtanulása látszólag könnyebbnek tûnik, mint évtizedekkel ezelõtt, de egyre inkább azt a tendenciát látjuk, hogy a fülmûtétre várók száma fokoztosan csökken, a mûtéteket végezni kívánók száma viszont nem változik. A fülmûtétekkel szemben az elvárások a betegek részérõl nagyon komolyak, ezért a hiteles tréning jelentõsége mára felértékelõdött. Az elmúlt évtizedben az implantólógiai mûtétek és módszerek egyre komolyabb mértékû elterjedése okán az otológia mindinkább önálló diszciplinává válik, alátámasztva azt a tényt, hogy a fül-orr-gégészet ma már nem nevezhetõ un. kis szakmának. Az otológiai és implantológiai mûtétek pontos indikációjának és kivitelezésének elsajátítása a szakorvosokat is állandó tanulás elé állítják, az újabb technikák bevezetése mellett számos régi mûtéttípus került idõvel a süllyesztõbe. Ez a könyv 3 fõ fejezetbõl áll. Az elsõ fejezetben a csaknem 3 évtizedes fülsebészeti tapasztalataimat igyekeztem átadni az érdeklõdõ fiataloknak és a szárnyaikat bontogató szakorvosoknak. A hazai szakirodalomban eddig hiánypótló kadáver disszekciós és mûtéttechnikai fülsebészeti vezérfonalat kívántam készíteni. Kitûnõ pécsi mestereimtõl tanultam a középfülsebészet alapjait, ezen ismereteket néhány alapvetõ skull base sebészeti technika bemutatásával kíséreltem meg kiegészíteni. A haladóknak való technikák elsajátításában és az agyalapon történõ manipulációk, vérzések, liquorfolyások ellátását Dóczi Tamás idegsebész professzor kollégámtól tanultam. Az idegsebész kollégákkal kialakított jó munkakapcsolat alapfeltétele a határterületi munka eredményességének. Hálával gondolok Mario Sanna professzorra is, akinek klinikáján sokszor töltöttem el 2-3 hetet, kadáver gyakorlatokat végezve, illetve sok-sok mûtétet asszisztálva.
A könyv elsõ fejezete nemcsak kadáver disszekciós háttérre épül, hanem a pécsi Klinikán végzett mûtétek fotódokumentációit és videofelvételeit is felhasználtam az anyag összeállításakor. Célom az volt, hogy ezen könyv segítségével a fiatal kollégák önállóan kadáver disszekciós gyakorlatokat tudjanak végezni. A kadáver disszekciókat fiatal kollégáimmal együtt sok-sok péntek estét feláldozva végeztük, mindannyiunk örömére s tapasztalatának kiteljesítésére. A mûtéttechnika elsajátítása okán hangsúlyozni szeretném a kadáver disszekciós laboratóriumok fontosságát. Ideális esetben ezekben a laboratóriumokban kadáver humán sziklacsontokon lehet az ismereteket gyarapítani, viszont ma már számos nyugat-európai oszágban szinte lehetetlen humán temporális csonthoz hozzájutni. A piacon vásárolható arteficiális sziklacsontokon történõ gyakorlás sem haszontalan, de nem hasonlítható össze a valódi humán kadáver sziklacsotokon végzett tréninggel. Számos nemzetközi konferencián találkoztam már komputerrel szimulált tréning lehetõséggel is, melynek széleskörû elterjedését a költséges mivolta akadályozza. A megbízható fülsebészeti teljesítmény alfája és omegája a sziklacsont pontos antómiájának részletes ismerete. A sziklacsontot 3 dimenzióban elképzelni nem könnyû feladat, ezt a célt szolgálja a könyv elsõ fejezete.
A második fejezetben többszáz fülészeti tesztet mutatunk be, azzal a céllal, hogy a megoldásokhoz fûzött magyarázó szövegekkel a fiatalok szakvizsgára történõ felkészülését elõsegítsük, megkönnyítsük. Köszönet kell mondanom fiatal munkatársaimnak, akik a tesztek összeállításában szorgalmasan közremûködtek. Talán nem lesz haszontalan a tapasztaltabb kollégák számára sem, ha ismételten ellenõrzik tudászintjüket ezen tesztek kitöltésével.
Végül ajánlom a keves olvasók figyelmébe a könyv harmadik fejezetét is, ahol fülészeti „leg“-ekrõl olvashatnak. Ez a fejezet a fülészeti tudásanyag polírozását szolgálja, kérem fogadják érdeklõdéssel.
Egyúttal engedjék meg, hogy a 4 szerzõn kívül felsoroljam azoknak a fiatal kollégáimnak a nevét, akik az anyag összeállításában segítségemre voltak:

Dr. Járai Tamás, Dr. Németh Adrienn, Dr. Bakó Péter, Dr. Révész Péter, Dr. Burián András, Dr. Piski Zalán, Dr. Somogyvári Krisztina, Dr. Háromi István,
Dr. Orosz Éva, Dr. Nepp Nelli, Dr. Végh Ildikó, Dr. Kovács Márton, Dr. Tóth István, Dr. Balázs Andor, Dr Harmat Kinga.

Pécs, 2016 július Dr Gerlinger Imre